JAARVERSLAG 2019

 

Bestuur

2019 werd gekenmerkt door grote wisselingen binnen het bestuur. Secretaris Cees van Zijtveld bereikte de maximale bestuurstermijn van vier maal twee jaar. Voorzitter Atze Sytsma en bestuurslid Michiel de Bruijn stelden zich niet herkiesbaar en Corinne Baarends kreeg het te druk met haar beroepsmatige werkzaamheden. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden had in eerste instantie geen resultaat. Daarom werd besloten via een advertentie in diverse relevante media nieuwe bestuursleden te werven. Drie kandidaten werden daaruit gekozen en uitgenodigd om de laatste vergadering van 2019 bij te wonen ter wederzijdse kennismaking. Besloten werd dat de kandidaten de eerste drie maanden van 2020 als kandidaat-bestuursleden de vergaderingen zullen bijwonen, waarna definitieve benoemingen zullen volgen.

In 2019 kwam het bestuur, samen met de adviseurs, achtmaal in vergadering bijeen.

Met wethouders en ambtenaren van de gemeente is een beperkt aantal keren overleg geweest over relevante onderwerpen, onder anderen over de door HPO onderzochte mogelijkheden voor het opzetten van een stadsherstel organisatie in Hilversum.

 

Projecten

Regentesselaan 12. Deze oorspronkelijke uitspanning van de hand van de befaamde architect J.H. Slot was een bekend trefpunt in het Nimrodpark. De huidige eigenaar wilde het gebouw afbreken en op de grond een nieuw, megalomaan, pand optrekken. Om in eerste instantie de sloop te voorkomen, heeft HPO al in 2018 een aanvraag ingediend om dit historische theehuis de status van gemeentelijk monument te verlenen. Na een positief advies van de commissie Welstand en Monumenten besloot het college van B&W conform, waartegen de eigenaar bezwaar aantekende. De bezwaarprocedure nam heel 2019 in beslag en aan het eind van het jaar was er nog geen besluit door

B&W op het bezwaar genomen.

Plein Andriessen.  Plein Andriessen is de projectnaam die HPO gaf aan het speelpleintje tussen Huygensstraat, Simon Stevinstraat en Snelliuslaan. De woonblokken rond dit pleintje zijn ontworpen door de Hilversumse architect Nicolaas Andriessen. HPO stimuleert de oprichting van een bewonersvereniging en een gezamenlijke aanpak bij het renoveren van de gevels van deze woonblokken. Zo heeft Pas Op! huisnummerbordjes gesubsidieerd, naar een historisch ontwerp, die de gevels een eerste eenduidig aanzicht geven. 28 september is er een burendag gehouden, waarbij een aantal huisnummerbordjes werden opgeschroefd. Ook werd een stijlboek gepresenteerd waarvan het eerste exemplaar aan wethouder Karin Walters werd overhandigd.

’s-Gravelandseweg 70. Samen met 65 andere panden is in januari 2019 het zogenaamde ‘molenaarshuisje’ eindelijk aan de lijst gemeentelijke monumenten toegevoegd.

Prins Bernhardstraat 150

De Commissie Welstand en Monumenten (CWM) had enige aarzeling bij het beoordelen van onze aanvraag voor het verlenen van de status Gemeentelijk Monument. Na een schouwing besloot zij deze voormalige smederij op te nemen in het grotere geheel van industrierestanten in het stationsgebied.

Oude Torenstraat 1-3 Toen de Ten Brinke groep een buurtpresentatie hield over het bestemmingsplan inzake de vernieuwbouw van het voormalige ABN-Amrokantoor zou het te realiseren volume binnen de oorspronkelijke contouren passen. Bij de verder ontwikkelde plannen bleek echter dat de achterkant van het gebouw bijna tweemaal zo breed zou worden en dat de balkons over de muur van de voormalige begraafplaats ‘Gedenkt te sterven’ zouden steken. Ook boven het pad van de Grote Kerk naar de begraafplaats waren balkons gesitueerd. Aan de projectontwikkelaar en de gemeente heeft Pas Op! haar verontrusting hierover uitgesproken.

Atelier klooster Stad Gods De CWM heeft positief geadviseerd over de gemeentelijk monumentenstatus aangevraagd door het Cuypersgenootschap. Het genootschap heeft aangegeven dat er bij de restauratie van het atelier wellicht een taak voor HPO is weggelegd. Dit hangt echter samen met de al of niet toekennen van de status Gemeentelijk Monument.

Stadsherstel Op initiatief van de toenmalige wethouder Nicolien van Vroonhoven heeft Pas Op! de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een stadsherstel organisatie in Hilversum. Haar opvolger Jan Kastje stelde dat over een dergelijke kwestie alleen door het college van B&W besloten kan worden naar aanleiding van een formeel voorstel aan de gemeente. Dit is inmiddels gebeurd.

Lantaarnfonds Bewoners van de wijk Boomberg benaderden Pas Op! over het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen door de gemeente in de straten rond het Rosarium. Deze zouden volgens hen afbreuk aan het monumentale karakter van de buurt. De vraag was of wij wilden en konden bijdragen aan de meerkosten voor het plaatsen van verantwoorde lantaarns. Besloten is een apart lantaarnfonds in te richten waarin bewoners, gemeente en Pas Op! participeren.

 

Vertegenwoordigingen

Eric van Dijl heeft zitting genomen in de werkgroep die een maatschappelijke functie moet zoeken voor de monumentale hal van het voormalige postkantoor aan de Kerkbrink. Ook maakt hij deel uit van een werkgroep die bezig is een onderkomen te zoeken voor een in te richten erfgoedhuis.

Cees van Zijtveld zit namens Pas Op! in de klankbordgroep van de Open Monumenten Dag en heeft ook dit jaar weer een filmpje gemaakt. Het thema voor 2019 is “Plekken van Plezier”. Het is vertoond bij de opening op Landgoed de Hoorneboeg, bij een lezing in hotel Gooiland en tijdens het Open Monumenten weekend doorlopend in de bestuurskamer van de voormalige KRO (complex de KROon).

 

Pas Op! kalender

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de radio stond de jaarlijkse Pas Op! kalender in het teken van die verjaardag. Twaalf markante gebouwen uit de geschiedenis van de radio-omroep kregen een verdiende plaats op de kalender van 2020

 

Fotoprijsvraag

Voor de fotoprijsvraag die de Gooi en Eembode jaarlijks in december publiceert maakte Cees van Zijtveld dit jaar foto’s van recente nieuwbouw in Hilversum.

 

Pas Op! trofee 2019

Pas Op! reikt regelmatig een trofee uit voor een restauratie die met meer dan gewone aandacht is gerealiseerd en als een voorbeeld voor andere restauraties kan dienen.

Een commissie van de stichting heeft in 2019 zestien gebouwen bekeken en vervolgens drie daarvan aan een nadere beschouwing onderworpen, t.w.: woonhuis Rossinilaan 13, restaurant Meddens op de hoek Kerkstraat/’s-Gravelandseweg en woonhuis Costeruslaan 4. Al deze panden zijn met veel liefde en respect voor de bouwgeschiedenis en detaillering gerestaureerd. Volgens de jury is echter het woonhuis aan de Costeruslaan 4 de absolute winnaar van de Pas Op! trofee 2019 die de bewoners, de heer en mevrouw Meijers, op 29 mei kregen uitgereikt. 

De uit 1895 daterende villa was oorspronkelijk bedoeld als vakantiewoning en is waarschijnlijk ontworpen door architect J.W.Meijers. In de loop der tijd is er nogal wat afbreuk gedaan aan het oorspronkelijk ontwerp. Zo werd de serre een aantal malen veranderd, een terras aangelegd naast de serre, en werden oude dakramen veranderd in dakkapellen die later ook weer werden verwijderd. In 2016 hebben de heer en mevrouw Meijers het pand gekocht en na een grondige voorbereiding begon in 2017 de verbouwing. Deze leidde onder meer tot een reconstructie van de oorspronkelijke serre aan de voorzijde met dubbele deuren en ervoor een plateau dat toegang geeft tot de tuin.

 

Financiën

Het resultaat over 2019 is negatief. Deels is dit veroorzaakt door de hogere uitgaven voor het behoud van erfgoed en advertenties voor de nieuwe bestuursleden, deels door een daling van de donaties (met 38%). De verwachte uitgaven aan het behoud van Hilversums erfgoed zijn slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd.

Het tempo van de bestedingen blijft naar verwachting laag. De kosten voor publieksgerichte activiteiten liggen dit jaar beduidend lager dan verwacht. De vraag is of dat een goede ontwikkeling is. De bestuurskosten zijn éénmalig hoger dan verwacht, als gevolg van de advertentiekosten voor nieuwe bestuursleden.

Het negatieve resultaat van € 1710,54 is in mindering gebracht van de voorziening continuïteit HPO.

 Het gehele financieel jaarverslag kunt hier inkijken (download als pdf)

BESTUUR EN ADVISEURS EIND 2019 

Bestuur:

A.J. (Atze) Sytsma – voorzitter
C. (Cees) van Zijtveld – secretaris

F. (Floris) van der Pol - penningmeester
C. (Corine) Baarends - lid
M.S.M. (Michiel) de Bruin - lid
E.A. (Eric) van Dijl - lid
A.J.W.M. (Lex) van Hengstum – lid

Adviseurs:

Mr. R.J.W.J. Meyer
Ing. P.D. van Vliet
Drs. R. Brons