DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting Hilversum, Pas Op! is het bevorderen en in stand houden van onroerende zaken, hun omgeving en/of waardevolle gebieden, welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde monumenten of behoren tot beschermd dorpsgezicht of daarvoor in aanmerking zouden dienen te komen binnen de gemeente Hilversum.

De stichting doet dit door o.a.:

*    Stimulerend optreden bij restauratie van onroerende zaken, dan wel de restauratie zelf (laten) doen.

*    Het in eigendom verwerven en (laten) restaureren van zulke onroerende zaken, met als uiteindelijk doel deze weer te verkopen.

Planontwikkeling in plaats van projectontwikkeling

*    Het voor genoemde zaken bestemmingen vinden passend binnen de doelstellingen van het project en van de stichting.

*   Het geven van voorlichting ter bevordering van de doelstellingen

*   Het onderhouden van contacten met organisaties op soortgelijk en aanverwant terrein, overheidsinstellingen e.d.

Het aanwenden van alle wettige middelen welke dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de haar gestelde doelen.

*  Het bestuur kan hiervoor terugvallen op een aantal commissies waarvan de leden voortdurend bezig zijn om bedreigde panden of ensembles te signaleren en daar eventueel actie op te ondernemen.

Commissie Waakzaam   
Volgt de ontwikkelingen op historisch en/of architectonisch gebied in regelgeving en uitvoering en rapporteert deze aan het bestuur, waardoor Pas Op de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen.

Commissie Communicatie en PR   
Initieert de publicatie van boekjes, artikelen en folders en levert inhoudelijke bijdragen aan de website.
Zorgt voor aandacht in de media en organiseert de activiteiten voor de donateurs.

BESTUUR

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:
Adviseurs:
A.J. (Atze) Sytsma

C. (Cees) van Zijtveld

F. (Floris) van der Pol

R. (Ronald) Blein
E.A. (Eric) van Dijl
A.J.W.M. (Lex) van Hengstum
R.E. (Bas) Nieuwenhuijsen

Mr. R.J.W.J. Meyer
Ing. P.D. van Vliet
Drs. R. Brons


Aangezien het bestuur geheel uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat, is er geen beloningsbeleid.

DONATEURS

Het werk van de Stichting Hilversum, Pas Op! wordt ondersteund door donateurs. Deze steun is van groot belang voor het draag- vlak van onze stichting bij het bereiken van haar doelstellingen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Er wordt jaarlijks een dag georganiseerd voor de donateurs waarbij het bestuur aan hen rekening en verantwoording aflegt. Deze dag wordt veelal gecombineerd met een bezoek aan een interessant gebouw, wijk of project in Hilversum. Ook ontvangen de donateurs jaarlijks de traditionele Pas Op! kalender.

Wilt u de Stichting Hilversum, Pas Op! actief steunen? Wordt dan donateur. U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@hilversumpasop.nl . Uw bijdrage is een donatie, dus u bepaalt de hoogte.
Onze stichting heeft de status van een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI, RSIN 009949203), waardoor particulieren bij de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte  vennootschapsbelasting.U kunt ook een ‘overeenkomst periodieke gift’ met ons afsluiten. Deze manier van schenken is voor u zonder drempel fiscaal aftrek- baar als u dit minimaal 5 jaar achter elkaar doet. Een formulier daarvoor kunt U downloaden bij de belastingdienst via deze link, maar is ook bij ons aan te vragen. Dan krijgt u een al gedeeltelijk ingevuld formulier via de Email toegestuurd.

De meest recente jaarverslagen vindt u hier: 2019 2018  2017  2016