JAARVERSLAG 2014 

Bestuur en adviseurs van de Stichting Hilversum, Pas Op! (HPO) kwamen in 2014 zeven keer bijeen. Verschillende bijeenkomsten werden gewijd aan de toekomst van de stichting. Besloten is dat de stichting zich in de toekomst voornamelijk zal richten op haar kerntaken: het (laten) restaureren van historische panden en het stimuleren van derden met betrekking tot restauraties. Voor het aanvragen en beschermen van de (gemeentelijke) monumentenstatus voor daarvoor in aanmerking komende panden is de samenwerking met de overige Hilversumse monumenten organisaties geēntensiveerd. Zo heeft een vertegenwoordiger van HPO thans zitting in de monumentencommissie van de Hilversumse Historische Kring “AlbertusPerk” (AP). In deze commissie hebben ook vertegenwoordigers van van het Cuypersgenootschap en de stichting Heemschut zitting.

In bestuurlijk opzicht had de stichting in 2014 een aantal tegenslagen te verwerken: de voormalige voorzitter Ronald Brons verruilde zijn bestuursfunctie voor die van adviseur. Pieter van der Horst moest om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen, evenals de door een herseninfarct getroffen Dick Klees. Tenslotte moest ook Gert Langenbarg afscheid nemen van het bestuur om dat zijn functie niet langer te combineren was met zijn beroepsmatige werkzaamheden. Gelukkig versterkten de adviseurs René Meijer, Paul van Vliet en Ronald Brons tijdelijk het bestuur, zodat de continuēteit van de stichting gewaarborgd bleef.  De werving van nieuwe kandidaat bestuursleden was eind 2014 in volle gang en naar verwachting zal het bestuur begin 2015 weer volledig functioneren.

De restauratie en herbestemming van de voormalige stadsboerderij Langestraat 48-50aa is in 2014 voortvarend van start gegaan. Hoewel de HPO hierbij niet langer betrokken is geweest, heeft de gemeente de stichting wel, volgens afspraak, gecompenseerd voor de door haar gemaakte plankosten.

De nieuwbouwplannen op het terrein van de voormalige RAF-panden zijn in 2014 om ons onbekende redenen stil komen te liggen. Navraag naar de aard van deze vertraging heeft tot nu toe geen bevredigend antwoord opgeleverd.

De plannen van projectontwikkelaar Stebru-bouw met het KRO-complex hebben ook in 2014 voor de nodige ophef gezorgd. HPO blijft van mening dat de grootte van het ontwerp de oorspronkelijke historische elementen te weinig tot hun recht doet komen. Ook de aantasting van de originele, monumentale, vorm van studio 1 baart haar grote zorgen. Het oordeel Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hierover is dan ook negatief, evenals dat van de vier monumenten organisaties. Het lijkt er echter op dat de gemeente het restauratieplan, na enkele minieme aanpassingen, alsnog wil doorzetten. Als dit onverhoopt mocht gebeuren, betekent dit weer een jarenlange vertraging door gerechtelijke procedures. Ergo verspilling van tijd, geld, prestige, verhoudingen en negatieve energie. Bovendien zal de reeds ingezette verloedering van het complex in ruime mate toenemen. Dit wil HPO koste wat kost vermijden. Daarom heeft HPO eind van het jaar de directie van Stebru-bouw benaderd met het voorstel om op haar kosten een externe deskundige naar de plannen te laten kijken. HPO wil niet alleen aangeven dat het plan niet deugt, maar ook en vooral een positieve bijdrage leveren door met hulp van externe deskundigheid aan te tonen, hoe het beter kan en moet.

Op zaterdag 17 mei vond de jaarlijkse donateursdag plaats. Locatie was dit keer het landgoed Zonnestraal. Dit 120 hectare grote landgoed is in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als sanatorium voor Amsterdamse diamantslijpers die tuberculose hadden opgelopen. Vanaf 10 uur was er een kopje koffie en een gebakje in Brasserie Zonnestraal. Daarna hield de voorzitter zijn jaarlijkse toespraak en werd de hoofdprijs van onze foto-prijsvraag “Oud en nieuw naast elkaar” uitgereikt, een traditionele prijsvraag die we jaarlijks in samen met de Woonbode organiseren. De winnares van dit jaar, mevrouw Ellis Baart uit Huizen, ontving een door kunstschilder Hans Almekinders gemaakte aquarel van haar tuin, een dierbare plek voor haar waar ze ook erg trots op is. Vanaf 11 uur was er een wandeling over het landgoed, onder leiding van Zonnestraalgids de heer J. Schrieffer.

De jaarlijkse Open Monumentendag die door Museum Hilversum in samenwerking met de gemeente Hilversum wordt georganiseerd vond plaats op 13 en 14 september. Dit jaar was het thema ‘Op Reis!’ en werd samengewerkt met de Historische Vereniging Albertus Perk en de Stichting Hilversum, Pas Op! De bijdrage van HPO was een door Cees van Zijtveld gemaakte film over de rol van de omroep in Hilversum “Van Goois Schapendorp tot Mediastad”. Een rol die in heden en verleden veel reizigers naar Hilversum deed afreizen.

Op 18 november reikte voorzitter Atze Sytsma het eerste exemplaar van de Pas Op! kalender 2015 uit aan burgemeester Pieter Broertjes en wethouder monumenten Nicolien van Vroonhoven. De kalender 2015 staat in het teken van scholen en hun gebouwen: o.a. Wonen in een (voormalige) school; Werken in een (voormalige) school; In de kost op school; Amsterdamse School school; De Schuttersweg scholen; Omroep in een (voormalig) schoolgebouw; Koninklijke scholen. Dat veel Hilversumse scholen zijn ontworpen door Willem Dudok, komt erg goed uit: in maart 2015 is het precies 100 jaar geleden dat Dudok naar Hilversum kwam en onze gemeente architectonisch op de wereldkaart zette. RTi Hilversum bestede ruime aandacht aan het verschijnen van de kalender.

In de laatste week van december publiceerde de Woonbode weer onze fotowedstrijd “Herken de plek”. Bij dit jaarlijkse initiatief van Hilversum, PasOp! en de Woonbode, moesten de deelnemers dit jaar uitzoeken waar de door Joost Beekman gefotografeerde toegangspoorten te vinden zijn.            

De geringe toename van het aantal donateurs blijft een punt van zorgen voor het bestuur, omdat de donateurs immers het draagvlak voor onze stichting vormen. Ondanks het afschaffen van het verzenden van acceptgiro's zijn de donaties in 2014 iets hoger dan die over 2013.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT

Het financiĎle resultaat over 2014 is, evenals over 2013, positief. De belangrijkste reden hiervoor is de restitutie van kosten voor de realisatie van de doelstelling (voorlopig ontwerp stadsboerderij Langestraat 48). Ook zijn de operationele kosten over 2014 weer iets lager dan in 2013. Het positief saldo zal worden toegevoegd aan de restauratiereserve van de Stichting. Om ten volle van de bankgarantie te kunnen profiteren is de restauratiereserve van de stichting in de loop van het jaar gesplitst en verdeeld over meerdere (spaar-) rekeningen.  Aangezien het bestuur geheel uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat is er geen beloningsbeleid. U kunt hier het volledige financiĎle jaarverslag inzien (pdf)

BESTUUR  EN ADVISEURS EIND 2014

Bestuur:                                                                  

A.J. (Atze) Sytsma, voorzitter                                   

C. (Cees) van Zijtveld, secretaris                                 

F. (Floris) van der Pol, penningmeester                                                                                                       

Adviseurs:                                                                            

C.J. Brügemann

Mr. R.J.W.J. Meyer

Ir. Th. Steinebach

Ing. P.D. van Vliet

R. Brons