JAARVERSLAG 2016

Bestuur en adviseurs van de Stichting Hilversum, Pas Op! (HPO) kwamen in 2016 zes keer bijeen. En de gezamenlijke werkgroep van de vier erfgoedorganisaties: Stichting Hilversum, Pas Op!, Hilversumse Historische Kring “AlbertusPerk”, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut kwam vier keer bijeen en had op regelmatige basis overleg met de wethouders Van Vroonhoven en Voorink en ambtenaren van de gemeentelijke afdeling monumenten.

Ook in 2016 hield de grotendeelse sloop van de KRO studio de gemoederen bezig. Toen het college van b en w besloot uiteindelijk met de bouwplannen op het KRO-eiland in te stemmen, zag het bestuur zich voor de vraag gesteld of HPO, al of niet samen met de drie overige erfgoed organisaties, een zogenaamde zienswijze zou indienen, eventueel gevolgd door een hoger beroep. Na ampele overwegingen heeft het bestuur besloten dit niet te doen, in tegenstelling tot de andere drie. De bestuursrechter is namelijk zeer terughoudend met inhoudelijke beoordelingen. Deze zijn aan de politiek. De rechter beoordeelt wel, of het bestuursorgaan (i.c. de gemeenteraad) alle relevante feiten heeft vergaard en alle belangen heeft afgewogen. Dit hebben het college en de raad zeker gedaan, te meer nu zij ook van onze bezwaren op de hoogte waren. Het HPO-bestuur zag daarom, dus anders dan de drie collega-organisaties, geen heil in verdere acties. Hoe spijtig we vinden dat een icoon uit de geschiedenis van onze mediastad verloren gaat.

In 2016 werd voor de tiende keer de Pas Op Trofee uitgereikt. Sinds 1991 reikt de stichting Hilversum, Pas Op! deze speciale trofee uit aan iemand of een organisatie die zich heeft ingespannen om een historisch en/of architectonisch belangrijk gebouw in Hilversum te restaureren en voor de toekomst te behouden. Ter gelegenheid van haar 35 jarige bestaan mochten dit keer ook de inwoners van Hilversum kandidaten voor de trofee aandragen en hun stem uitbrengen op de winnaar van de 10e Hilversum Pas Op! trofee. De voormalige pastorie van de Rooms Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw-Verrijzenis aan de Koninginneweg was de gelukkige. Op vrijdag 20 mei reikte juryvoorzitter en wethouder monumenten, mevrouw Nicolien Kok-Vroonhoven tijdens een feestelijke bijeenkomst de trofee uit aan de regiopastoor van Hilversum Jules Dresmé.

De hoofdprijs van de fotopuzzel die HPO jaarlijks maakt i.s.m. de Woonbode had dit keer als thema Ontdek de Dudok details’. De puzzel wordt traditioneel gepubliceerd in de laatste week van december en/of de eerste week van januari. De hoofdprijs, een aquarel van de woning van de winnaar gemaakt door de Hilversumse kunstenaar Hans Almekinders, werd gewonnen door Marjolein Bryant uit Hilversum. Zij kreeg de aquarel op 15 augustus uitgereikt door voorzitter Atze Sytsma.

Ook dit jaar verleende Hilversum, Pas Op! weer haar medewerking aan de Open Monumentendagen op 10 en 11 september. De organisatie van dit jaarlijkse evenement was in 2016 voor het eerst in handen van het Dudok Architectuur Centrum, die ook nu weer samenwerking zocht met de gemeente, Hilversum Pas Op! en de Historische Vereniging Albertus Perk. Door samenwerking met de Historische Automobiel Vereniging reden er vijftien historische voertuigen door Hilversum die op wisselende locatie te bezichtigen waren. Verder waren er verspreid over Hilversum 45 monumenten opengesteld voor het publiek.

Nadat de donateurs dag 2015 door uiterst geringe belangstelling moest worden afgelast hield HPO een enquźte onder haar donateurs. De uitslag hiervan was dat de voorkeur ging uit naar een weekeinde middag in het voorjaar met een excursie en/of lezing. Indachtig deze voorkeuren werd op 28 mei de dag georganiseerd in parochiehuis ’t Spintje van de OLV Verrijzenis kerk aan de Naarderstraat. Op het programma stonden o.a. rondleidingen door het kerkgebouw met zijn prachtige verzameling gebrandschilderde ramen, kruiswegstaties. Beelden en het orgel. Ook was er een bezoek aan het gerestaureerde parochiehuis, winnaar van de jongste Pas Op Trofee. Helaas viel ook dit keer de belangstelling van onze donateurs zodanig tegen dat er evenveel donateurs als bestuursleden aanwezig waren.

De uit HPO ontstane stichting De Hof beheert het gelijknamige stadspark dat ontstond na de restauratie van de begraafplaats ‘Gedenkt te sterven’. De muren van deze 225 oude begraafplaats vertoonden scheuren en de voegen lieten los. Samen met het RABO coöperatiefonds maakte HPO het financieel mogelijk deze historische muren te restaureren.

De Pas Op Kalender 2017 onderging een gedaantewisseling: in plaats van de bureaukalender werd het dit keer een wandkalender. In deze kalender is gekozen om die gebouwen onder de aandacht te brengen die om een of andere reden zijn opgeofferd, maar onuitwisbaar in het geheugen gegrift staan bij vele (oud-) Hilversummers. Je zou het thema van deze kalender dan ook ‘Hilversum, niet opgepast’ kunnen noemen. De kalender is tot stand gekomen met foto’s van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

In de laatste weken van december publiceerde de Woonbode weer onze fotowedstrijd “Herken de plek”. Bij dit jaarlijkse initiatief van Hilversum, PasOp! en de Woonbode, moesten de deelnemers dit keer uitzoeken waar de door Joost Beekman gefotografeerde details van beelden in de Hilversumse openbare ruimte te vinden waren.

Het financiĎle resultaat over 2016 was dit keer negatief. De voornaamste oorzaak van het lagere financiĎle resultaat was de bijdrage aan de restauratie van de muren van stadspark De Hof. De operationele kosten over 2016 waren nagenoeg gelijk aan die van 2015, maar de dalende lijn in de donatie-opbrengsten zette zich helaas voort. Het negatief saldo zal in mindering worden gebracht van de restauratiereserve van de Stichting. Het gehele financieel jaarverslag kunt hier bekijken (pdf)

BESTUUR EN ADVISEURS EIND 2016 

Bestuur:

A.J. (Atze) Sytsma – voorzitter
C. (Cees) van Zijtveld – secretaris

F. (Floris) van der Pol - penningmeester
C. (Corine) Baarends - lid
M.S.M. (Michiel) de Bruin - lid
E.A. (Eric) van Dijl - lid
A.J.W.M. (Lex) van Hengstum – lid

Adviseurs:

Mr. R.J.W.J. Meyer
Ing. P.D. van Vliet
Drs. R. Brons